Regulamin

Regulamin

OGÓLNE WARUNKI UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG REKLAMOWYCH w Radiu ONY 93,1 fm. 

Obowiązujące od dnia 1 czerwca 2016 roku.

Wszystkie umowy o świadczenie usług reklamowych realizowanych przez Radio ONY 93,1 fm oparte są na ogólnych warunkach i stanowią ich integralną część. Poszczególne umowy (zlecenia) o świadczenie usług reklamowych mogą wyłączyć zastosowanie niniejszych ogólnych warunków umów o świadczenie usług w całości lub w określonej części:

 

DEFINICJE:

 

Radio ONY 93,1 fm - oznacza MEC SOLUTIONS SP Z O. O. – właściciela koncesji na nadawanie programu w Nysie, na częstotliwości 93,1fm; adres: 48-300 Nysa, Lompy 3
(KRS: 0000456889, NIP: 5272692090, REGON: 146537942). Radio ONY posiada swoje biura w Nysie 48-300, Rynek 36b, tel. 77 403 22 66, www.radioony.fm, e-mail: kontakt@radioony.fm

 

Ogólne warunki - oznacza niniejsze ogólne warunki świadczenia usług reklamowych.

 

Cennik - oznacza dokument określający cenę poszczególnych Usług Reklamowych.

 

Przekaz handlowy - każdy przekaz, w tym obrazy z dźwiękiem lub bez dźwięku albo tylko dźwięki, mający służyć bezpośrednio lub pośrednio promocji towarów, usług lub renomy podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą lub zawodową, towarzyszący audycji lub włączony do niej, w zamian za opłatę lub podobne wynagrodzenie, w szczególności Reklama, Wskazanie Sponsorskie

 

Reklama - Przekaz handlowy, pochodzący od podmiotu publicznego lub prywatnego, w związku z jego działalnością gospodarczą lub zawodową, zmierzający do promocji sprzedaży lub odpłatnego korzystania z towarów lub usług

 

Wskazanie sponsorskie - Przekaz handlowy umieszczany w programie Radio ONY w związku ze sponsorowaniem audycji (w tym konkursu) przez Zleceniodawcę

 

Spot autopromocyjny - oznacza formę reklamy radiowej promującej wydarzenia, konkursy lub audycję Radio ONY

 

Spot reklamowy - oznacza formę reklamy radiowej o określonej długości (do 60 sekund)

 

Usługi Reklamowe -  oznacza świadczenia o charakterze promocyjno-marketingowym, realizowane przez Radio ONY zgodnie z Ogólnymi warunkami.

 

Forma Reklamy - oznacza określoną pod względem technicznym formę prezentacji przekazu reklamowego nadawanego w Radio ONY.

 

Emisja - oznacza jednorazowe wyemitowanie reklamy na antenie Radio ONY.

 

Zleceniodawca - oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub podmiot nie mający osobowości prawnej, a także Agencje reklamowe i innych pośredników reklamowych działających w imieniu i na rzecz swoich klientów, którzy zlecają Radio ONY działania o charakterze promocyjno-marketingowym.

 

Umowa - oznacza umowę na Usługi Reklamowe Radio ONY.

 

Zlecenie Reklamowe - oznacza dokument w formie pisemnej, określający warunki Umowy, którego przedmiotem jest emisja Przekazu handlowego w programie Radio ONY. Pisemne potwierdzenie przyjęcia Zlecenia Reklamowego przez Radio ONY oznacza zawarcie Umowy o treści wynikającej z uzgodnionych pisemnych oświadczeń stron.

 

Modyfikacja Zlecenia Reklamowego - oznacza zmianę ustalonych czasów emisji Reklam i Wskazań Sponsorskich, nie powodującą zmniejszenia wartości Zlecenia Reklamowego ani zmiany uzgodnionego terminu rozpoczęcia i zakończenia jego realizacji.

 

Zmiana Zlecenia Reklamowego - oznacza wszelkie zmiany wykraczające poza zmiany określane jako

Modyfikacja Zlecenia Reklamowego.

 

Dzień roboczy- każdy dzień tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem świąt określonych ustawą jako dni ustawowo wolne od pracy

 

 

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

II.1. ZAWARCIE UMOWY i ZLECENIE REKLAMOWE

 

1.Umowy i zlecenia reklamowe powinny mieć formę pisemną, zawierać podpis i pieczęć Zleceniodawcy.

2.W przypadku, gdy Zleceniodawca jest podmiotem gospodarczym integralną częścią umowy i zlecenia reklamowego jest aktualny wyciąg z odpowiedniego rejestru handlowego Zleceniodawcy.

3.Umowy i zlecenia reklamowe muszą być przekazane do siedziby Radio ONY nie później niż 2 dni robocze przed pierwsza emisją.

4. Do chwili pisemnego potwierdzenia przyjęcia Zlecenia, Zlecenie stanowi ofertę w rozumieniu art.66 k.c.

5.Zlecenie lub umowa, która dotrze później stanowi jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 72 k.c.

6. Pisemne potwierdzenie przez Radio ONY  Zlecenia Reklamowego dokonane poprzez doręczenie Zleceniodawcy oświadczenia o przyjęciu Zlecenia Reklamowego z potwierdzeniem rodzaju zamawianej Reklamy, jest równoznaczne z zawarciem Umowy.

7. Przeniesienie przez Zleceniodawcę na osobę trzecią uprawnień wynikających z Umowy (Zlecenia

Reklamowego) może nastąpić wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Radio ONY.

 

 

II.2. MODYFIKACJA ZLECENIA I ANULOWANIE ZLECENIA

 

1. Radio ONY gwarantuje Zleceniodawcy prawo do Modyfikacji Zlecenia Reklamowego na warunkach określonych w ogólnych warunkach.

2. Zmiana Zlecenia Reklamowego wykraczająca poza definicję Modyfikacji Zlecenia Reklamowego jest równoznaczna z anulowaniem Zlecenia Reklamowego przez Zleceniodawcę.

3. Oświadczenie o Modyfikacji Zlecenia Reklamowego powinno zostać dostarczone do Radio ONY nie później niż na 5 dni roboczych przed ustalonym terminem rozpoczęcia Emisji. Oświadczenie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym stanowi ofertę w rozumieniu art. 66 k.c. Radio ONY przyjmie taką ofertę w miarę istniejących możliwości.

4. W przypadku braku możliwości realizacji zmodyfikowanego Zlecenia Reklamowego, Zleceniodawca

może według własnego wyboru zrezygnować z Modyfikacji Zlecenia reklamowego albo odstąpić od Umowy. Takie odstąpienie od Umowy jest równoznaczne z anulowaniem Zlecenia Reklamowego za

zapłatą kary umownej w wysokości 100% wartości brutto Zlecenia Reklamowego.

5. Modyfikacja lub anulowanie, choćby w części, przyjętej Umowy i Zlecenia Reklamowego wymaga formy pisemnej, pod rygorem nieważności.

6. Warunkiem skutecznego anulowania Zlecenia Reklamowego jest doręczenie Radio ONY w formie

pisemnej oświadczenia o anulowaniu Zlecenia Reklamowego.

7. Za anulowanie Zlecenia Reklamowego uważa się:

a) niedostarczenie wymaganych materiałów reklamowo-promocyjnych niezbędnych do realizacji usług reklamowych co najmniej na 2 dni robocze przed ustalonym terminem rozpoczęcia Emisji, lub

b) dostarczenie materiałów reklamowo-promocyjnych niezgodnych z warunkami technicznymi Reklam  w Radio ONY, później niż na 2 dni robocze przed ustalonym terminem rozpoczęcia Emisji.

8. W przypadku, o którym mowa w ust. 7 Zleceniodawca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w

wysokości 100% wartości brutto Zlecenia Reklamowego.

9. Zlecenie Reklamowe anulowane w całości wcześniej niż 14 dni roboczych przed datą  pierwszej emisji, nie rodzi zobowiązań finansowych wobec Radio ONY.

W takim wypadku należność brutto za anulowaną reklamę zostanie zwrócona Zleceniodawcy, o ile została wcześniej przekazana do Radio ONY

10. Jeśli oświadczenie o anulowaniu Zlecenia lub umowy reklamowej zostanie złożone Radio ONY później niż 14 dni roboczych przed datą pierwszej emisji, Zleceniodawca zapłaci Radio ONY karę umowną w następującej wysokości:

a)Po rozpoczęciu emisji 100% płatności za reklamę

b)Pomiędzy 14 dni roboczych  a 7 dni  20% należności brutto za reklamę

c)Pomiędzy 7 dni  a  3 dni  50 % należności brutto za reklamę

d)Poniżej 3 dni roboczych – 80% wartości brutto za reklamę

11. W przypadku częściowego anulowania Zlecenia Reklamowego dokonanego przed emisją pierwszego Spotu Reklamowego, Reklamy stosuje się zasady określone w ust.9 i 10 w stosunku do anulowanej części Zlecenia Reklamowego.

 

 

III.WARUNKI EMISJI

 

1. Radio ONY samodzielnie decyduje o ogólnym stylu prezentacji Przekazów handlowych oraz o polityce Reklam.

2. Zleceniodawca odpowiada za zgodność materiałów reklamowych z obowiązującym w RP prawem, a w szczególności z przepisami dotyczącymi reklamy w mediach.

3. Radio ONY nie odpowiada za treść emitowanych Przekazów handlowych.

4. Radio ONY zastrzega sobie prawo do nie wyemitowania Przekazów handlowych nie odpowiadającym wymogom technicznym.

5. Radio ONY ma prawo do odmowy emisji Przekazów handlowych wobec, których istnieje podejrzenie o treści niezgodne z obowiązującym prawem, normami społecznymi  a także zakwestionowanych przez Komisję Etyki Reklamy.

6.Materiały reklamowe zgodne z wymogami technicznymi Przekazów handlowych dla zamawianej Formy Reklamy winny być dostarczone do Radio ONY najpóźniej na 2 dni robocze przed terminem emisji.

W przypadku dostarczenia materiałów reklamowych:

a) w terminie późniejszym niż 2 dni robocze przed ustalonym terminem rozpoczęcia Emisji, lub

b) w formie niezgodnej z wymogami technicznymi Przekazów handlowych dla zamawianej Formy Reklamy,

Radio ONY zastrzega sobie prawo do uznania Zlecenia Reklamowego za anulowane przez Zleceniodawcę albo realizacji Zlecenia Reklamowego, wraz z wprowadzeniem zmian w planie emisji.

7.Materiałom winien towarzyszyć dokładny opis (nazwa kampanii, tytuł spotu, Przekazu handlowego, dokładny czas trwania spotu, Przekazu handlowego).

8. Warunkiem wyemitowania spotu reklamowego, Przekazu handlowego jest opis (metryczka) zawierająca informacje o prawach autorskich.

9. Jeśli Przekazy handlowe nie zostaną wyemitowane z winy Radio ONY, Radio zobowiązuje się do ich emisji w ustalonym z Zleceniodawcą terminie.

10.Rezerwacji czasu reklamowego Zleceniodawca może dokonać na okres nie dłuższy niż 8 miesięcy

Warunkiem przyjęcia rezerwacji jest dokonanie przez Zleceniodawcę wpłaty zaliczki w wysokości 25% wartości zarezerwowanego czasu reklamowego. Zleceniodawca może dokonać anulowania zamówienia zgodnie z zasadami ujętymi w zasadach anulowania zlecenia przyjętymi w Radiu.

 

 

IV. CENNIK

1.Podstawą do obliczania ceny usługi reklamowej jest Cennik Usług Reklamowych Radio ONY podawany bez podatku VAT.

2. Zleceniodawca pokrywa wszelkie należności o charakterze publiczno- prawnym (w tym podatkowe).

 

 

V. WARUNKI PŁATNOŚCI I FAKTUROWANIE

 

1.Cenę usługi reklamowej określa Zlecenie Reklamowe, o ile treść samego Zlecenia  Reklamowego nie stanowi inaczej.

2. Radio ONY zastrzega sobie prawo do modyfikacji Cennika bez obowiązku powiadamiania o tym

fakcie Zleceniodawców, chyba że odrębna umowa zawarta z Zleceniodawcą lub jego przedstawicielem określi obowiązek powiadamiania o takiej zmianie.

3. Radio ONY zastrzega sobie prawo do negocjacji ceny Usług Reklamowych Radio ONY w przypadku realizacji specyficznych Zleceń Reklamowych.

4. Ceny Reklam ustala się według Cennika obowiązującego w dniu wystawienia Zlecenia Reklamowego (bądź zawarcia Umowy), chyba że treść Zlecenia Reklamowego stanowi inaczej.

5. Faktury są wystawiane przez Radio ONY w pierwszym dniu wykonywania usługi, chyba, że Zlecenie Reklamowe stanowi inaczej. Faktury są płatne w terminie 7 dni bądź innym terminie określonym w fakturze, licząc od daty ich wystawienia Zleceniodawcy.

6. W przypadku braku terminowych wpłat za wystawione przez Radio ONY faktury, Radio ONY przysługują za opóźnienie odsetki ustawowe.

7. Jednocześnie w przypadku braku terminowych wpłat za faktury, Radio ONY zastrzega sobie prawo wstrzymania Emisji oraz prawo do odstąpienia od Zlecenia Reklamowego w całości lub w części, w takim przypadku Radio ONY może obciążyć Zleceniodawcę karą umowną w wysokości 100% wartości brutto Zlecenia Reklamowego.

8. Kary umowne płatne są na podstawie noty obciążeniowej wystawianej przez Radio ONY.

9. Agencje reklamowe i inni pośrednicy reklamowi działający w imieniu i na rzecz swoich klientów, są solidarnie odpowiedzialni z osobami, które reprezentują, wobec Radio ONY za regulowanie należności wynikających z przyjętych zleceń i umów reklamowych.

 

 

 

VI. REKLAMACJE

1.Wszelkie reklamacje dotyczące nienależytego wykonania umowy należy składać w siedzibie Radio ONY w formie pisemnej w terminie do 21 dni od daty wyemitowania Spotu Reklamowego w Radio ONY 2. Zleceniodawca traci uprawnienia z tytułu nie wyemitowania lub niewłaściwego wyemitowania materiału reklamowego z winy Radio ONY, jeżeli nie zawiadomi Radio ONY o wadach Emisji w terminie 21 dni od ustalonego terminu zakończenia Emisji lub zalega z płatnościami za Usługi Reklamowe Radio ONY.

3. Złożenie reklamacji nie wstrzymuje płatności wynikających z Usług Reklamowych Radio ONY.

4. Radio ONY udzieli odpowiedzi na reklamację w terminie 21 dni od daty otrzymania reklamacji.

 

 

 

VII. SIŁA WYŻSZA

1. Radio ONY nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek nie wykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umów (Zleceń Reklamowych), jeśli jest ono następstwem zdarzeń pozostających poza jego kontrolą, w tym w szczególności, choć nie wyłącznie: jakiegokolwiek wybuchu wojny lub grożącego wybuchu wojny; aktów, decyzji lub veta instytucji rządowych, umów rządowych lub międzynarodowych, strajków lub innych działań protestacyjnych, powodzi, pożarów, eksplozji, awarii sieci Internet lub jej części, sieci energetycznej, awarii komputerowych, systemów nadzoru i dystrybucji lub innych przejawów siły wyższej.

2. W przypadku zaistnienia zdarzenia, o którym mowa w ust. 1 powyżej Radio ONY zobowiązuje się

niezwłocznie zawiadomić Zleceniodawcę i zaproponować, o ile będzie to możliwe, inne dogodne dla niego terminy Emisji.

 

 

 

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Ogólne warunki wchodzą w życie z dniem 1 czerwca 2016 roku.

2. Radio ONY zastrzega sobie prawo do zmiany treści ogólnych warunków w każdym czasie.

3. Zmiany ogólnych warunków będą udostępniane pod adresem:

http://www.radioony.fm

4. Ogólne warunki, oświadczenia, Zlecenia Reklamowe i Umowy podlegają prawu polskiemu.

5. W sprawach nieuregulowanych ogólnymi warunkami mają zastosowanie w szczególności przepisy

Kodeksu Cywilnego.

6. Spory wynikające ze stosowania ogólnych warunków albo umów rozstrzygane będą przez Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Radio ONY.

7. W przypadku odmowy akceptacji nowych warunków przez Zleceniodawcę w trakcie trwania Umowy zawartej przed datą wprowadzenia ogólnych warunków, Umowa pomiędzy Zleceniodawcą a Radio ONY wygasa chyba, że Emisja została rozpoczęta przed zmianą warunków a w takim przypadku Emisja będzie prowadzona do jej zakończenia na dotychczasowych zasadach.

 

Nysa, 1.06.2016 rok.

 

  • TAGI: